Zásady ochrany osobních údajů
platné a účinné od 20.5. 2018

Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) fyzické osoby, OSVČ, Mgr. Jolany Novotné, se sídlem Marie Pavlíkové 1895, 666 01 Tišnov, IČ: 68291558, zapsané v Živnostenském rejstříku (“já” nebo „Mgr. Jolana Novotná“). Jako správkyně osobních údajů bych Vás, uživatele webové stránky http://www.prekladyanglictina.cz, ráda informovala o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.

1) KDE SE NA MĚ MŮŽETE OBRÁTIT?
Obracet se na mě můžete s jakýmikoliv dotazy na mojí e-mailové adrese jolananovotna@seznam.cznebo na telefonu + 420 607 877 075.

2) PRO JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU ZPRACOVÁVÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:

 • poskytování služeb či uzavírání smluv,
 • abych mohla reagovat na Vaše dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
 • abych Vám mohla zasílat informační sdělení,
 • nebo abych chránila svá práva. 


Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy v případě poskytování mých služeb či uzavírání smluv,
 • splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
 • můj oprávněný zájem v případě zasílání informačních sdělení nebo ochrany mých práv, nebo
 • Váš případný souhlas se zasíláním informačních sdělení.


3) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁM A PO JAK DLOUHOU DOBU?

 • Pro účely poskytování mých služeb nebo uzavírání smluv o Vás mohu zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, profese, případně název obchodní firmy, adresu sídla firmy, IČO, DIČ a číslo bankovního účtu. V případě neposkytnutí těchto údajů nemohu zaručit poskytnutí mých služeb, protože mohou být nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje mohu zpracovávat až 10 let od poskytnutí služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do tří měsíců od skončení poslední komunikace. Tři měsíce se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově kontaktu za účelem poskytnutí služeb.
 • Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí mohu zpracovávat jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně název obchodní firmy. Bez těchto údajů nejsem schopna zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje mohu zpracovávat až 10 let od vyřízení Vaší žádosti.
 • Pro účely zasílání informačních sdělení zpracovávám jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Bez těchto údajů Vám nejsem schopna zasílat informační sdělení. Osobní údaje budu zpracovávat, dokud nepožádáte o nezasílání informačních sdělení nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním. To můžete provést prostřednictvím mé emailové adresy jolananovotna@seznam.cz.
 • Vaše osobní údaje mohu v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud mi to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.


4) INFORMAČNÍ SDĚLENÍ
Pokud jsem s Vámi uzavřela smlouvu, tzn. poskytla jsem Vám službu, a nepožádali jste o NEZASÍLÁNÍ informačních sdělení, dovoluji si Vám případně zasílat informačních sdělení. V informačních sděleních budou informace ohledně mých služeb, produktů, pořádaných akcích nebo zajímavostech, které by Vás mohly v souvislosti s mými službami zajímat.
Kdykoliv můžete požádat o zrušení zasílání informačních sdělení. Můžete tak učinit na mojí kontaktní e-mailové adrese pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahujícím informační sdělení.  Požádání o nezasílání informačních sdělení nebude a nemůže mít pro Vás jakékoliv negativní důsledky.
Informační sdělení Vám také mohu zasílat, pokud jste mi předem udělili souhlas, aniž bych s Vámi uzavřela smlouvu o poskytnutí služeb. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zprávou na mojí kontaktní emailové adrese.

5) OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 16 LET
Nezpracovávám osobní údaje osob mladších 16 let.

6) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí straně, s výjimkou osob, které se mnou úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o moje případné externí IT správce / HW servisní techniky. K fakturaci používám systém iDoklad, jehož podmínky použití najdete zde: https://www.idoklad.cz/podminky-pouziti a přehled funkcí z hlediska GDPR zde: https://www.idoklad.cz/blog/gdpr-v-idokladu-zadarmo-prehled-funkci-kterymi-vam-idoklad-usnadni-gdpr


7) PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Pro zpracování Vašich osobních údajů můžu využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

8) VAŠE PRÁVA

Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo na:

 • přístup k těmto osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • případně omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • a na přenositelnost osobních údajů.

Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz/.  

9) POPIS JEDNOTLIVÝCH PRÁV
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo ode mě dostat potvrzení, zda osobní údaje, které Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:

 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba, po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
 • právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom,
 • v případě předávání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR vztahující se na předání.


Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abych opravila nepřesné údaje, případně je doplnila, a to v souladu s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, abych Vaše osobní údaje vymazala za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musím pro Vás vymazat, a to pouze za předpokladu, že:

 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
 • došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování,
 • zpracování je protiprávní,
 • výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti, nebo
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 GDPR.


Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo na to, abych zpracování Vašich osobních údajů omezila, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.
Dále máte právo na přenositelnost, což znamená, že máte právo na to, abych Vám předala Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.

10) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Výslovně Vás upozorňuji na Vaše právo vznést námitku. Toto právo znamená, že máte právo vnést námitku proti zasílání mých informačních sdělení, resp. proti jakémukoliv přímému marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, přestanu se zasíláním informačních sdělení, případně s přímým marketingem.
Právo vznést námitku lze také obecně využít proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – „oprávněného zájmu“ nebo „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování založeného na těchto právních důvodech“. K tomuto právu viz článek 21 GDPR.
Vznést námitku můžete na moji e-mailovou adresu jolananovotna@seznam.cz.

11) COOKIES

Podle vyjádření poskytovatele platformy moje webová prezentace žádné osobní údaje neukládá a nezpracovává. V cookies se ani neukládá jejich historie, akce ani nic podobného. Kontaktní formulář funguje tak, že jen data přepošle emailem.